ระบำ เชิญชมดอกไม้ นั้น เป็นระบำอันมีที่มาจากบทประพันธ์เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ในปีพ.ศ. 2481 อันเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่กล่าวเล่าถึงเรื่องราวของความรักและความขัดแย้งระหว่างรัฐสองรัฐ คือ แสนหวี และ เขมรัฐ

การแสดงชุด เชิญชมดอกไม้ ฝึกซ้อมโดย คุณครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ , คุณครู ถนอม สายเจริญ และ คุณครู ภัทราพร ศรีกาญจน์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

นักแสดง

  1. ด.ญ. แสนดี                 สินธุยนต์
  2. ด.ญ. มนปรียา กฤษณายุทธ์
  3. ด.ญ. เขมทิกา ธาดาเขมพัฒน์
  4. ด.ญ. อภิชยา                 นพพลับ
  5. ด.ญ. ภัทรธินันท์ แจ้งเจนเวทย์
  6. ด.ญ. อาทิตยา                 ชาญเฌอ