โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์จัดการเรียนการสอนไว้ 3 หลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับพื้นฐาน
และความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน

หลักสูตรปกติ

เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรคุณภาพมาแล้วมากมาย อาจารย์สัมพันธ์ พันธุ์มณีกำหนดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนนาฏศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลป์) ได้มีโอกาสรู้จักการรำที่ถูกหลัก โดยจะเน้นที่พื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปออกแสดงในงานทั่วไปได้ หลักสูตรนี้จะแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป คลิกเพื่ออ่านความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมความพร้อม

กรณีที่น้องๆ อายุต่ำกว่า 6 ปีอาจยังไม่พร้อมสำหรับหลักสูตรปกติที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทางโรงเรียนจึงจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ไว้ด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้นสร้างความคุ้นเคยและความกล้าแสดงออก รวมถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สอดคล้องกับเพลงเพื่อเตรียมน้องๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรปกติต่อไป

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

เพิ่มความแข็งแรง กระฉับกระเฉง และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงามของไทย ในหลักสูตรนี้ คุณครูจะดูความต้องการของนักเรียนเป็นหลักเพื่อเลือกเพลงที่เหมาะสมและพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ หากไม่มีพื้นฐานมาก่อน ครูมักจะเลือกเพลงที่ไม่ยากจนเกินไปและนำไปใช้สังสรรค์หรือออกแสดงในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวได้ เช่น รำวงมาตรฐานหรือเซิ้งกระติ๊บ เป็นต้น การเรียนรำไทยเพลงช้าจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ในขณะที่เพลงที่มีจังหวะเร็วจะช่วยให้ปอดและหัวใจได้ทำงาน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง