ครูฝัน ชิดชนก บุณณรงค์ทิพ

 

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาวิชา นาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
  • ปริญญาโท เกียรติบัตรเรียนดี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

ผลงานด้านนาฎศิลป์

  • นักแสดงชุดเบิกโรง กิ่งไม้เงินทอง โขนพระราชทาน ตอนนางลอย ปี 2553
  • ครูสอนพิเศษนักเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนักเรียนทั่วไป
  • วิทยากรพิเศษสอนนาฎศิลป์ไทยให้กับคนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร
  • วิทยากรพิเศษสอนนาฎศิลป์ไทยโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
  • ผู้จัดการแสดงทางด้านนาฎศิลป์ของบริษัทเอกชนและหน่วยงานในสังกัดปัจจุบัน

 

 

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจจากความฝันของคุณแม่ และสานต่อความฝันนี้ให้ประสบความสำเร็จ

 

 

ทัศนคติ: หนึ่งสมอง สองมือ มุ่งมั่นที่จะทำ เพราะความพยายามเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ